06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย/พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
 พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติลูกเสือ
 พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
 พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
 พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
 พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอำนาจ ตามระเบียบเบิกเงินจากคลังฯ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561
 พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำกัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
 ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 พ.ร.บ. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ (ฉบับที่ 4) พ.ษ. 2564