กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวาสนา วงศ์เศรษฐทัศน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางมาลี พรหมเดเวช
หัวหน้าการเงิน
นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์
หัวหน้างานพัสดุ
นางมัลลิกา ปัญญาวชิรพงษ์
หัวหน้างานบัญชี
นางสุดารัตน์ เกิดแก้ว
งานสลิปเงินเดือน
นางปภาดา อินทร
งานประกันชีวิต
นางรุ่งกาล ไชยรัตน์
งานการเงิน
นายธีรพงษ์ จำปีพรหม
งานคูปองอาหารกลางวัน
นางสุดาพร นนท์ไพรวัลย์
งานจัดซื้อพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ พร่ำยี่
งานจัดซื้อครุภัณฑ์
นางพัชรา วงษ์จันทร์
งานควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ
นางทิพย์ธิดา โคตราแสง
งานระบบ EGP
นางเพียงพิศ บุตรรอด
งานบัญชี
นางนัฏญานันท์ มะรัตน์
งานควบคุมสินทรัพย์