กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจำเริญ พันธุพารา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นายปรีชาพงษ์ วรจิตร
งานอาคารสถานที่
นางฐาปนี โพธิบาย
งานโภชนาการและอาหารกลางวัน
นางสุทธิพร โสภกิจ
งานโภชนาการและอาหารกลางวัน
นายศรีธาตุ ศรีสรณ์
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวัชรินทร์ มูลสาร
งานระบบช่วยเหลือนักเรียนยากจน
นายดิเรก วงษ์มหาจักร์
งานอาคารสถานที่
นางลมุลรัตน์ มะรัตน์
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวาด นนมุต
งานรักษาความปลอดภัย
นางตู่ เพ็ชรนนท์
งานแม่บ้าน/รักษาความสะอาด
นางเพ็ญจันทร์ แดงสีบัว
งานแม่บ้าน/รักษาความสะอาด