กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจำเริญ พันธุพารา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นายสมเพชร แคนติ
งานสิ่งแวดล้อม
นายปรีชาพงษ์ วรจิตร
งานอาคารสถานที่
นางฐาปนี โพธิบาย
งานโภชนาการและอาหารกลางวัน
นางสุทธิพร โสภกิจ
งานโภชนาการและอาหารกลางวัน
นายกิตติพงษ์ คล่องดี
งานทุนการศึกษา
นายศรีธาตุ ศรีสรณ์
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวัชรินทร์ มูลสาร
งานระบบช่วยเหลือนักเรียนยากจน
นางสาวนงเยาว์ สามารถ
งานส่งเสริมคุณธรรม
นางหอมหวล สุวรรณละออง
งานส่งเสริมคุณธรรม
ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพราราช
งานกิจการนักเรียน
นายดิเรก วงษ์มหาจักร์
งานอาคารสถานที่
นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตร
งานกิจการนักเรียน
นางลมุลรัตน์ มะรัตน์
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายปรีชา สิทธิมงคล
งานอาคารสถานที่
นายสุพจน์ ศิริสถิต
งานอาคารสถานที่
นายอมรศักดิ์ ปัดถา
งานอาคารสถานที่
นายบุญ ศุภนัตร์
งานรักษาความปลอดภัย
นายวาด นนมุต
งานรักษาความปลอดภัย
นางตู่ เพ็ชรนนท์
งานแม่บ้าน/รักษาความสะอาด
นางเพ็ญจันทร์ แดงสีบัว
งานแม่บ้าน/รักษาความสะอาด