กลุ่มบริหารบุคคล

นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
นางเบญจวรรณ โฉมเฉลา
งานอัตรากำลัง
นางนุชรัตน์ นิลพัฒน์
งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชฯ
นางสาวทิพย์สุดา หาระคุณโน
งานบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
นายสหรัฐ วงค์กระจ่าง
งานลงเวลาปฏิบัติราชการ
นางสาวประมาภรณ์ เขตวัฒนานุสรณ์
งานพัฒนาบุคลากร
นางภรพรรณ พาเตาะ
งานการลาทุกประเภท
นางสาวกรรณิการ์ ภูมิพัฒน์
งานการลาทุกประเภท