กลุ่มบริหารบุคคล

นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
นางเบญจวรรณ โฉมเฉลา
งานอัตรากำลัง
นางภรพรรณ พาเตาะ
งานการลาทุกประเภท
นางสาวกรรณิการ์ ภูมิพัฒน์
งานการลาทุกประเภท