กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมพงษ์ พุกหน้า
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางวรัญญา สกุณา
งานพัฒนาการเรียนการสอน
นางเกษมณี พุกหน้า
งานพัฒนาการเรียนการสอน
นางกรองแก้ว พาพินิจ
งานพัฒนาการเรียนการสอน
นางคัทลียา จิตเจริญ
งานวัดและประเมินผล
นางลัดดาภรณ์ บรรเทาพิษ
งานพัฒนาการเรียนการสอน
นายวัลลภ สมบัติใหม่
งานวัดและประเมินผล
นางพรธีรา ลาดเหลา
งานวัดและประเมินผล
นางวิภาวรรณ พักพิง
งานวัดและประเมินผล
นางมัณฑนา คล่องดี
งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
นางสาวอัจฉรา สอนชา
งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
นางสุทธิดา ไชยพะยวน
งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
นายยุทธนา คำทะเนตร
งานการศึกษาพิเศษ
นางปนัดดา การีชุม
งานทะเบียนนักเรียน
นางบุญญาพร ชามนตรี
งานทะเบียนนักเรียน
นายวัชรพล บรรเทาพิษ
งานพัฒนาผู้เรียน
นางศุภวรรณ ยศราวาส
งานนิเทศภายใน
นางฤทัย พันธุพารา
งานห้องเรียนพิเศษ
นางดวง พันธุภารา
งานการศึกษาพิเศษ
นางจันทิมา พันเพียง
งานการศึกษาพิเศษ