กลุ่มบริหารวิชาการ

นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางวรัญญา สกุณา
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
นางประกาย พงศ์รพี
งานหลักสูตรและการสอน
นางกรองแก้ว พาพินิจ
ที่ปรึกษางานพัฒนาการเรียนการสอน
นางคัทลียา จิตเจริญ
ที่ปรึกษางานวัดและประเมินผล
นางมัณฑนา คล่องดี
ที่ปรึกษางานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
นางสาวอัจฉรา สอนชา
งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
นายยุทธนา คำทะเนตร
งานการศึกษาพิเศษ
นางปนัดดา การีชุม
งานทะเบียนนักเรียน
นางฤทัย พันธุพารา
งานห้องเรียนพิเศษ
นายสมพงษ์ พุกหน้า
ที่ปรึกษากลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางเกษมณี พุกหน้า
ที่ปรึกษางานพัฒฯากระบวนการเรียนรู้
นางศิริมาส ดอนศรีโคตร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวศุกร์คิด เพ็ชสิงห์
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางสาวทิพย์สุดา หาระคุณโน
นางณัฐพร ยอดเมิน
งานโครงการ SMT
นางสาวปรารถนา จันทร์ชมภู
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
นายสหรัฐ วงค์กระจ่าง
งานระบบ DMC
นางอิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติ
งานประกันคุณภาพภายใน