กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมพงษ์ พุกหน้า
ที่ปรึกษากลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางวรัญญา สกุณา
งานพัฒนาการเรียนการสอน
นางเกษมณี พุกหน้า
ที่ปรึกษางานพัฒนาการเรียนการสอน
นางกรองแก้ว พาพินิจ
ที่ปรึกษางานพัฒนาการเรียนการสอน
นางคัทลียา จิตเจริญ
ที่ปรึกษางานวัดและประเมินผล
นางมัณฑนา คล่องดี
ที่ปรึกษางานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
นางสาวอัจฉรา สอนชา
งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
นายยุทธนา คำทะเนตร
งานการศึกษาพิเศษ
นางปนัดดา การีชุม
งานทะเบียนนักเรียน
นางฤทัย พันธุพารา
งานห้องเรียนพิเศษ