ส่วนที่ 6 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ITA Online

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาลาว
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Youtube vdoเขตสุจริต
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี