สพฐ. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา

สพฐ. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา สพฐ. ศธ. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะทำงานฯ ทั้งส่วนกลางและระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 สพฐ. (ศบค.สพฐ.) อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ
.
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน การสร้างระบบความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่คนไทยในระยะยาวที่ยั่งยืน จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ร่วมบริหารจัดการวิกฤติจากอันตรายและความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ “การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม” ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ จึงกำหนดมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความปลอดภัย เกิดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ โดยดำเนินการจัดตั้ง OBEC Safety Center พร้อมด้วยคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ประเมินสถานศึกษาต้านความปลอดภัยในการจัดประสบการณ์การรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม (Holistic School Safety) พัฒนาการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์แวดล้อมเพื่อรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา จัดทำคู่มือความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา ทั้งในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษา จัดทำระบบฐานข้อมูลความปลอดภัย และรายงานผลการดำเนินการ
.
“ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทาง สพฐ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด อีกทั้ง สพฐ. เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดเป็นจำนวนมาก จึงต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว