การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหนองบัววิทยายนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์พรพิสุทธิ์ พวงเงิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาเป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้คณะครูเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร