กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น ทางโรงเรียนหนองบัววิทยายนได้จัด กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดมศูนย์การเรียนรู้   เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร   ในด้านภาษาไทยและกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของภาษาไทย ควรอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักษ์ภาษาไทย  โดยมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้