กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองบัววิทยายนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป