ประชุมครู ICT เตรียมความพร้อมอบรมครูโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ประชุมครู ICT เตรียมความพร้อมอบรมครูโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564