มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน การสอบ RT ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

24 พฤษภาคม 2566 ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน การสอบ RT ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด.ช.ณัฐปกรณ์ กันหาลา ด.ญ.ชุติกาญจน์ แก้วสกุลโชติพานิช ด.ญ.พิมพ์มาดา บุญปัด ด.ญ.ปราณปรียา สาชะนะ ด.ญ.กุลธญา พูลสาทรกูล ด.ญ.อริสรา สิงห์ธวัช ด.ญ.ปิยะพงษ์ สมเล็ก ด.ช.กฤติพงศ์ เหล่าประเสริฐ ด.ญ.พิชญาภัค บู่สุข ด.ช.ณัฐนันท์ ชาติชำนิ ด.ช.กรนน เตรียมตัว ด.ช.วรกวิน ทองค้อ ด.ญ.วรัญญา ผาจวง ด.ช.ศักรินทร์ พลดงนอก ด.ญ.รวินท์นิภา จินดามุข ด.ญ.ธนกาญจน์ วรจิตร ด.ญ.นพรรณพร พรมขันธ์ ด.ญ.วรรณรดา ทองผิว ด.ญ.ปวิชญาดา ภูมิภาค ด.ญ.ชนาภา บงแก้ว ด.ญ.ณัฐวรา เกตุสงกา ด.ญ.พิรดา ไชยรถ ด.ช.กฤตตานนท์ คำศรี ด.ช.เมฆามินทร์ ปัตถา ด.ช.พัฐธกฤษฎ์ พิทักษ์สังข์ ด.ญ.วรรณวิสา วงค์ศรี ด.ญ.ธีรดา ธีรานันทภัทร ด.ช.ธนกฤต ทองโม้ ด.ญ.พิชญา วงษาบูรณ์ ด.ญ.นิพาดา บุตรทุม การสอบ NT ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านคณิตศาตร์ และภาษาไทย ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด.ช.สิรธาวิน ไชยพะยวน ด.ญ.พิมพ์ณดา ไชยรถ รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบสอง ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ด.ช.ศุภกฤษ สีหาบุต