อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.9) และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหนองบัววิทยายนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.9) และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ในผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล มาเป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และแนวการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ให้กับคณะครู