ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน ที่สอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม ทั้ง 2 ด้าน ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย

โรงเรียนหนองบัววิทยายน ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม ทั้ง 2 ด้าน ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เด็กชายสิรธาวิน ไชยพะยวน ชั้น ป.3/5 ,เด็กหญิงพิมพ์ณดา ไชยรถ ชั้น ป.3/5 และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนป.3 ทุกคนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน