ฉีดพ่นสารเคมีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส

20 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ทำการฉีดพ่นสารเคมีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร และรอบอาคารเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน