ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนพิเศษ Gifted ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน  เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนพิเศษ Gifted ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565