ข้อมูลครู/บุคลากร

 
 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหนองบัววิทยายน

จำนวน ชาย 26   คน หญิง 61  คน รวมทั้งหมด 87  คน

 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
1
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
3
1
4
 3. ครู
คศ.1
3
7
10
 ชำนาญการ
คศ.2
1
8
9
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
12
37
49
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
 
0
0
0
รวม
16
52
68
 4. ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
1
3
4
 5. ลูกจ้างประจำ
 
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
 
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
 
4
5
9
รวมทั้งหมด
26
61
87