คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัววิทยายน

1.นายวิสูตร  คำอินทร์                           ประธานกรรมการ

2.นายอุดม  พลขาง                               กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

3.นายสุวัฒน์  นาทันตอง                      กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

4.นางพัชรินทร์  เศรษฐบดี                     กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

5.พ.ต.ท.ณัฐชัย  อรรคฮาต                   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.นายอรรคสิทธิ์  ราชบัณฑิต                 กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

7.นายวิเชียร  ศรีสุธรรม                        ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่

8.นายเทพนิติ  สุวรรณภูวงษ์                ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่

9.นายอริยรักษ์  อภิรมย์เดชานนท์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.นายสุนัย  บุญธรรม                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.นายรติชนม์  โสมมีชัย                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.นายประหยัด  ธุระแพง                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.นายพิชัย  เขียนจูม                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.นายอนุพนธ์  โสมมีชัย                     กรรมการและเลขานุการ