ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองบัววิทยายน    ตั้งอยู่เลขที่  170/1 หมู่ที่  1   ถนนวิไสยอุดรกิจ  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู   จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์   0-4231-2420 ,  โทรสาร  0-4231-1180    Website: http//www.buawit.ac.th   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื้อที่  12 ไร่  3 งาน 17  ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ   บ้านใหม่, บ้านจิก, เหล่าทองและบ้านสะพานทอง

         ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนหนองบัววิทยายน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.  2456 โดยอาศัยพื้นที่วัดมหาชัยเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  เป็นอาคารเรียนชั่วคราวนักเรียนนั่งเรียนกับพื้น พระภิกษุล้วน ฐิติปัญโญ เป็นครูใหญ่ นายเจียน  โกมุทธพงษ์ ครูผู้สอน นักเรียน จำนวน  50 คน 

          ปี พ.ศ.  2468 ขุนวิไสยอุดรกิจ นายอำเภอหนองบัวลำภูได้ร่วมกับนายจันทร์  คำคลี่ ครูใหญ่  ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดมหาชัยชึ่งเป็นสถานที่เดิม มาสร้างใหม่ในที่ดินแปลงปัจจุบันโดยได้ขอรับบริจาคไม้และแรงงานจากราษฎร มาปลูกสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ  ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประจำอำเภอหนองบัวลำภู”

          วันที่  2 ตุลาคม พ.ศ.  2473   เสนาบดีพระองค์เจ้าธานีนิวัตร ได้ประทานนามโรงเรียนใหม่                ตามใบบอกที่ 97/2472  ว่า “ โรงเรียนหนองบัววิทยายน”  และโรงเรียนได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ตามลำดับ ปี พ.ศ. 2551 นายสุพจน์  กุหลาบมอญ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน