04.วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

           วิสัยทัศน์

“โรงเรียนหนองบัววิทยายน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์”

          พันธกิจ ( MISSION )

1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

2) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

3) ส่งเสริมครูให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว

5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

          เป้าประสงค์ ( GOAL )

1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สูงกว่ามาตรฐาน

2)  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดี

3)  ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

4)  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

5) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

6) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนด้านงบประมาณ