024.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

024.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี