023.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

023.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน