ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่อง การเปิดเรียนในสถานการณ์วิกฤติการของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564

ประกาศโรงเรียนหนองบั

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาค

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.9) และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันจันทร์ที่ 18 ตุลา

Read more

ประชุมครู ICT เตรียมความพร้อมอบรมครูโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ประชุมครู ICT เตรียม

Read more