คุรุสภา เตรียมตั้ง คณะอนุกรรมการ รวบรวมประเด็นปัญหา-ข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ “สอบวิชาเอก” เพื่อขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ

Read more