ประชุมครู ICT เตรียมความพร้อมอบรมครูโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ประชุมครู ICT เตรียม

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์ COVID – 19

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดร.

Read more