อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.9) และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันจันทร์ที่ 18 ตุลา

Read more