ประชุมครู ICT เตรียมความพร้อมอบรมครูโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ประชุมครู ICT เตรียม

Read more