ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ เครื่องฉายภาพสามมิติ จอภาพมือดึง โทรทัศน์ และตู้ลำโพงล้อลาก

Read more